Надія запитує: чи є у вас підручник “Педагогіка вищої школи», автор Тарасюк А. А.

Відповідаємо:
Такої книги немає у фондах нашої бібліотеки. Пропонуєм скористатися наступними джерелами :


Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи [Текст] : історія, теорія : підручник / Алексюк А. М. – К. : Либідь, 1998 . – 560 с.

Основы педагогики и психологии высшей школы [Текст] / под ред. А. В. Петровского. – М. : МГУ, 1986 . – 302 с.

Педагогика высшей школы [Текст] : учебно-метод. пособие. – Казань, 1985. – 190 с.

 

Задоя Є. Використання біоінформаційних технологій у вищій школі [Текст] / Задоя Є. // Фізична культура, спорт та здоров'я нації - нова епоха, нова генерація : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Миколаїв, 2002. – С. 120 - 124.

Кайдалова Л. Г. Досвід підготовки магістрів зі спеціальності "педагогіка вищої школи" [Текст] / Кайдалова Л. Г., Щокіна Н. Б. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного вихованння і спорту : наук.моногр. / за ред. С. Єрмакова. – Х., 2008. – № 12. – С. 39 - 41.

Марко В. Від принципу - до системи проблемно-блокового викладання у вищих навчальних закладах [Текст] / Марко В. , Добрянський І. // Рідна школа. – 2004. – № 12. – С. 51 - 54.

Супрунова Л. Л. Базовое педагогическое образование в ФРГ [Текст] / Супрунова Л. Л. // Педагогика. – 1993. – № 4. – С. 110 - 117.

Тищенко В. М. Педагогічна робота у вищій школі : естетичний аспект [Текст] / Тищенко В. М. // Науковий вісник Львівського нац. ун-ту ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. – Л., 2009. – № 3, т. 11, ч. 1. – С. 446 - 449.

Сайти:

Курлянд З. Н. Педагогіка вищої школи http://pidruchniki.ws/15840720/pedagogika/pedagogika_vischoyi_shkoli_-_kurlyand_zn

Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи http://pulib.if.ua/book/219

Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]/
В. Л. Ортинський – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.– ISBN 978-966-364-820-0 http://www.cul.com.ua/preview/Pedagog_vish_shkol_Ortinskiy.pdf

Методичний посібник з основ педагогіки вищої школи http://psi-help.com/pdruchniki-z-pedagogki-ta-psixolog/272-metodichnij-posbnik-z-osnov-pedagogki-vishho-shkoli.html