Володимир запитує: допоможіть, будь ласка, з інформацією про фізичне виховання дітей з вадами слуху.

Наша відповідь: Доброго дня, Володимире! Скористайтеся наступними джерелами:

 Демченко Е. В. Развитие координационных способностей у слабослышащих детей младшего школьного возраста средствами адаптивной верховой езды / Демченко Е. В. // Адаптивная физическая культура. – 2012. – № 4. – С. 48 - 50.

 Луковська О. Особливості фізичного розвитку дітей шкільного віку із порушенням слуху  / Ольга Луковська, Олександра Афанасьєва // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2012. – №4. – С. 83 - 86.

 Шамонин А. В. Компенсаторная направленность педагогических воздействий на занятиях физической культурой со студентами, имеющими ограниченные возможности слухового анализатора / А. В. Шамонин // Вестник спортивной науки. – 2012. – № 6. – С. 69 - 71.

 Кріль І. М. Комплекс засобів контролю координаційних здібностей дітей з вадами слуху / Кріль І. М., Цап'як В .М., Капаціла В. І. // Психологічні, педагогічні та медико-біологічні аспекти фізичного виховання : матеріали ІV Міжнар. електрон. наук.-практ. конф. - О., 2013. - С. 460 - 462.

 Біляк Ю.  Результати анкетного опитування тренерів щодо особливостей навчання плаванню дітей із вадами слуху / Юлія Біляк, Наталія Івасик  // Актуальні проблеми юнацького спорту : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. - Херсон, 2012. - С. 40 - 42.

 

Гацоєва Л. С. Фізичний розвиток та соматичне здоров'я дітей зі зниженим слухом молодшого шкільного віку / Гацоєва Л. С.  // Здоровье для всех : сб. ст. V Междунар. науч.-практ. конф. - Пинск, 2013. - Ч. 1. - С. 183 - 185.

 

 Зияд Х. А. Коррекция нарушений осанки слабослышащих школьников средствами физического воспитания / Зияд Хамиди Ахмад Насраллах  // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. XIV Міжнар. наук. конгр. - К., 2010. - С. 457.

 Івахненко А. А. Психолого-педагогічна характеристика адаптивних рухливих ігор глухих дітей молодшого шкільного віку / Івахненко А. А. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2010. - № 11. - С. 42 - 45.

 Каковкіна О. Развитие координационных способностей баскетболистов 13-14 лет с нарушениями слуха / Каковкіна О. // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2014. - №1. - С. 151 - 155.

 Королевич А. Н. Коррекционно-развивающая программа для детей с нарушениями слуха / А. Н. Королевич, Е. Е. Лебедь-Великанова // Здоровье для всех : материалы ІІІ Междунар. науч.-практ. конф. - Пинск, 2011. - Ч. І. - С. 129 - 131.

 Кріль І.  Удосконалення кооринаційних здібностей дітей з вадами слуху на уроках фізичної культури засобами бадмінтону / Кріль Ірина, Пітин Мар'ян  // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. - К., 2013. - Вип. 10(37). - С. 73 - 77.

 Івахненко А. А. Корекція та розвиток психомоторної функції глухих дітей молодшого шкільного віку засобами рухливих ігор http://cyberleninka.ru/article/n/korrektsiya-i-razvitie-psihomotornoy-funktsii-gluhih-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-sredstvami-podvizhnyh-igr

 Особливості розвитку координаційних здібностей у слабочуючих дітей у процесі фізичного виховання http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/41316/