Роман запитує: допоможіть підібрати літературу з фізичної реабілітації при захворюваннях опорно-рухового апарату за останній рік
            Пропонуєм скористатись наступними джерелами:
 
 1. Kormiltsev, V.   The dynamic of heart rate variability under the physical rehabilitation process in office workers with low back pain [Текст] / Volodymyr Kormiltsev // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2014. – № 2. – С. 89 - 92.
 2. Аль-Рикаби, Б. А.   Распространенность проявлений остеопороза среди населения Ирака [Текст] / Аль-Рикаби Басим А. Ханджар // Мир спорта. – 2014. – № 1. – С. 40 - 45.
 3. Аль-Бшени, Ф. А.   Комплексная методика восстановления двигательной функции коленного сустава средствами физической реабилитации [Текст] / Аль-Бшени Фатхи Али Мохаммед // Мир спорта. – 2014. – № 1. – С. 45 - 49.
 4. Арабок, Н. А.   Развитие координационных способностей у лиц, перенесших ампутацию бедра, на этапе протезирования [Текст] / Н. А. Арабок, Г. В. Попова // Международная научно-практическая конференция по проблемам физической культуры и спорта государств - участников содружества независимых государств. – Минск, 2012. – Ч. 1. : Молодежь-науке. Актуальные проблемы теории и методики физической культуры, спорта и туризма : материалы V науч.-практ. конф. молодых ученых. – С. 160 - 161.
5. Боднарчук, С. 9 Фізична реабілітація учнів молодших класів при сколіозі [Текст] / Софія-Євгенія Боднарчук, Ольга Бас // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2014. – Вип. 17. – С. 630 - 636.
6. Борщун, П. С.   Эффективность физической реабилитации при сколиозе I степени у детей среднего школьного возраста [Текст] / Борщун П. С. // Студентський Слобожанський науково-спортивний вісник : матеріали ІІІ Всеукр. студентської наук. конф. в рамках ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Фізична культура, спорт та здоров'я". – Х., 2013. – С. 22 - 23.
 7. Вихованець, С.   Особливості побудови комплексної програми корекції окремих порушень опорно-рухового апарату слабозорих школярів старшого шкільного віку [Текст] / Світлана Вихованець // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Л., 2014. – С. 237 - 241.
8. Воронянская, Л. К.   Средства и методы физической реабилитации при нарушениях осанки [Текст] / Воронянская Л. К., Евсютина В. Б. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – К., 2010. – Вип. 7. – С. 66 - 69.
9. Вострикова, Д. В.   Реабилитация детей среднего школьного возраста при нарушении осанки с помощью ЛФК [Текст] / Вострикова Д. В. // Студентський Слобожанський науково-спортивний вісник : матеріали ІІІ Всеукр. студентської наук. конф. в рамках ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Фізична культура, спорт та здоров'я". – Х., 2013. – С. 26 - 28.
10. Гнилошкуров, Д. О.   Фізична реабілітація зі сколіозом І ступеня у спеціалізованих дошкільних закладах [Текст] / Гнилошкуров Д. О. // Студентський Слобожанський науково-спортивний вісник : матеріали ІІІ Всеукр. студентської наук. конф. в рамках ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Фізична культура, спорт та здоров'я". – Х., 2013. – С. 32 - 34.
11. Дворянинова, Е. В.   Методика восстановления двигательной функции шейного отдела позвоночника у лиц зрелого возраста [Текст] / Дворянинова Е. В. // Мир спорта. – 2014. – № 1. – С. 50 - 55.
12. Калиниченко, І. О.   Зміни стану постави та склепіння ступні у дітей 4 – 6 років із гіпермобільністю суглобів під впливом реабілітаційних заходів в умовах навчальних закладів [Текст] / Калиниченко І. О., Дяченко Ю. Л. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 8. – С. 26 - 30. – Режим доступу: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2013-08/PP201308.pdf.
13. Колесниченко, В.   Эффективность комплексной методики физической реабилитации больных поясничным остеохондрозом с анталгическим сколиозом (на этапах хирургического лечения) [Текст] / Вера Колесниченко, Алзин Ходуд // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2014. – № 2. – С. 66 - 74.
 14. Коленный сустав и масса тела: факторы риска патологии и вопросы реабилитации [Текст] / Ю. М. Досин [и др.] // Международная научно-практическая конференция по проблемам физической культуры и спорта государств - участников содружества независимых государств : материалы V науч.-практ. конф. молодых ученых. – Минск, 2012. – Ч. 3. – С. 333 - 336.
15. Коломієць, Т.   Характеристика морфофункціонального стану біоланок нижніх кінцівок у спортсменів з травмою передньої хрестоподібної зв'язки [Текст] / Тетяна Коломієць // Вісник Прикарпатського університету . Серія: Фізична культура. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 18. – С. 277 - 281.
16. Котелевський, В. І.   Психодіагностика у фізичній реабілітації студентської молоді із паталогією хребта [Текст] / Котелевський В. І. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2014. – № 8. – С. 9 - 14.
17. Ляховчук, Ю.   Фізичні вправи як засіб лікування хворих на ревматоїдний артрит [Текст] / Юрій Ляховчук // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Л., 2014. – С. 270 - 272.
 18. Авраменко, О. М.   Механотерапія у відновному лікуванні хворих на остеохондроз попереково-крижового відділу хребта [Текст] / Авраменко О. М. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2013. – № 5. – С. 16 - 18.
 19. Гончарова, А. Г.   Комплексная программа физической реабилитации у спортсменов при пояснично-крестцовом остеохондрозе [Текст] / Гончарова А. Г. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2013. – № 5. – С. 68 - 73.
20. Єфименко, М.   Диференційований підхід до фізичної реабілітації дошкільників із порушеннями опорно - рухового апарату [Текст] / Микола Єфименко // Особлива дитина : навчання і виховання. – 2014. – № 3. – С. 61 - 68.
21. Жарова, І.   Застосування кінезитерапії у комплексній фізичній реабілітації осіб із аліментарною формою ожиріння [Текст] / Ірина Жарова, Людмила Кравчук // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2014. – № 3. – С. 31 - 34.
22. Кормільцев, В.   Особливості методики корекції патологічного рухового стереотипу в сучасних умовах [Текст] / Володимир Кормільцев // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 3. – С. 64 - 66.
23. Лазарева, О.   Фізична реабілітація хворих при хірургічному лікуванні вертеброгенних попереково-крижових синдромів у пізній післяопераційний період [Текст] / Олена Лазарєва // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 3. – С. 67 - 71.
24. Лазарєва, О. Б.   Побудова програм фізичної реабілітації в передопераційному періоді у хворих остеохондрозом хребта спрямованих на видалення гриж міжхребцевих дисків [Текст] / Лазарєва О. Б., Кормільцев В. В., Прусик Кристоф, Цеслицька Мирослава // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2014. – № 6. – С. 83 - 86.
25 Марченко, О. К.   Комплексная физическая реабилитация при остеохондрозе грудного отдела позвоночника с нарушением осанки [Текст] / О. К. Марченко, В. Н. Манжуловский, Е. Г. Дешевый // Спортивна медицина. – 2013. – № 2. – С. 123 - 126.
26. Николаева, Н. Г.   Использование кинезотерапии в востановительном лечении больных с нестабильностью шейного отдела позвоночника [Текст] / Н. Г. Николаева, Е. О. Довгань, Г. К. Кирдогло // Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия. – 2013. – № 3. – С. 7 - 10.
27. О распространенности и корекции функциоанальных нарушений опорно-двигательного аппарата у юных спортсменов Алтайского Края [Текст] / Ю. О. Потапов [и др.] // Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2013. – № 10. – С. 15 - 20.