Хто тут

На даний момент 22 гостей на сайті

Автореферати дисертацій 1996

  1. Бондаренко Л. Б. Біологічні функції вітаміну D3 і його похідних : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Бондаренко Лариса Борисівна ; Ін-т фізіології і біохімії тварин. - Л., 1996. - 44 с. 
  2. Вовканич А. С. рацездатність окремих груп спортсменів при виконанні повторних статичних навантажень : автореф. дис. ... канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Вовканич Андрій Степанович ; ЛДІФК. - Л., 1996. - 24 с. 
  3. Гарби Т. И. Особенности вспомогательной физической подготовки спортсменов с признаками неврологической симптоматики (как следствие остеохондроза позвоночника) в условиях учебно-тренировочного процесса : автореф. дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту : [спец.] 24.00.01 "Олимпийский и профессиональный спорт" / Гарби Татьяна Ивановна ; Укр. гос. ун-тфиз. воспитания и спорта. - К., 1996. - 22 с. 
  4. Давидова О. М. Стан властивостей основних нервових процесів, функцій пам'яті та уваги в учнів старшого шкільного віку : автореф. дис. ... канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Давидова Олена Матвіївна ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 1996. - 19 с. 
  5. Корчинська О. С. Транспорт кальцію в опосередкуванні дії поліпептидних факторів росту на нормальні та пухлинні клітини : автореф. дис. ... канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Корчинська Олена Степанівна ; Інс-т фізіології і біохімії тварин. - Л., 1996. - 21 с. 
  6. Никитенко А. О. Швидкісно-силові характеристики серійних ударів у боксі та методика їх удосконалення : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Никитенко Анатолій Олексійович ; Український держ. ун-т фіз. виховання і спорту. - К., 1996. - 24 с. 
  7. Приступа Є. Н. Становлення і розвиток педагогічних основ української народної фізичної культури : автореф. дис.... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Теорія та історія педагогіки" / Приступа Євген Никодимович ; Ін-т педагогіки АПН України. - К., 1996. - 48 с. 
  8. Сибіль М. Г. Вплив симпато-адреналової системи на ефективність м'язової роботи спортсменок : автореф. дис. ... канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварини" / Сибіль Марія Григорівна ; ЛДУ ім. І. Франка. - Л., 1996. - 23 с. 
  9. Фадель Х. А. Теоретико-методические основы спортивного отбора в современном спорте : автореф. дис. ... д-ра наук по физ. воспитанию и спорту : [спец.] 24.00.01 "Олимпийский и профессиональный спорт" / Фадель Хамза Аббас Хоршид ; Укр. гос. ун-т физ. воспитания и спорта. - К., 1996. - 49 с. 
  10. Чижик В. В. Особливості фізичної працездатності підлітків (14-15 років), які проживають на радіоактивно забруднених територіях : автореф. дис. ... канд. біол. наук : [спец.] 14.03.04 "Нормальна фізіологія" / Чижик Віктор Васильович ; Харків. держ. мед. ун-т. - Х., 1996. - 23 с.