Vasyl запитує:
Допоможіть підібрати літературу до реферату «Тактична підготовка волейболістів»
 
Відповідаємо:
Добрий день, Василю. Зверніться до наступних джерел:
 
1. Львова Ю. И.   Баскетбол : подготовка команді к соревнованию и руководство командой в ходе соревнований : метод. разработки для студ. IV курса специализирующихся по баскетболу / Львова Ю. И. - М., 1980 . - 14 с.
 
2. Баскетбол : учебник / под ред. Н. В. Семашко. - Изд. 2-е, допол. и перераб. - М. : Физкультура и спорт, 1976. - 263 с.
 
3. Поплавський Л. Ю. Баскетбол : підручник / Л. Ю. Поплавський. - К. : Олімп. література, 2004. - 446 с. - ISBN 966-7133-67-2.
 
4. Леонов А. Д. Баскетбол / А. Д. Леонов, А. А. Малый. - К. : Радянська школа, 1989. - 101 с. - ISBN 5-330-00147-1.
 
5. Суетнов К. В.  Баскетбол: техническая и тактическая подготовка школьников IX - XI классов : учеб. пособ. / К. В. Суетнов. - Алма-Ата : [б.и.], 1989. - 79 с.
 
6. Актуальні науково-методичні і практичні аспекти в удосконаленні тактичної підготовки студентських команд в баскетболі / Пристинський Володимир Миколайович, Пристинська Тетяна Миколаївна, Макущенко Ігор Володимирович [та ін.]  // Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях : [сб. ст.] ІІ Междунар. элект. науч. конф. - Х. ; Белгород ; Красноярск, 2006. - С. 207 - 209.
 
7. Корягин В. Актуальные проблемы физической и технической подготовленности баскетболистов высокой квалификации в процессе многолетней тренировки / Корягин В.   // Олімпійський спорт і спорт для всіх : IV Міжнар. наук. конгр. - К., 2000. - С. 57.
 
8. Мозола Р. С. Індивідуальні техніко-тактичні дії баскетболістів в захисті / Мозола Р. С., Романчук І. В., Артюх В. М. // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних і рухливих ігор : тези ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. - Л., 1997. - С. 38 - 39.
 
9. Мозола Р. С. Моделювання захисних тактичних дій при протидії дальним кидкам в баскетболі / Мозола Р. С., Романчук І. В. // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. - Л., 1997. - С. 97.
 
10. Дорошенко Е. Ю. Аналіз техніко-тактичної діяльності баскетболісток вищої кваліфікації / Дорошенко Е. Ю., Кириченко Р. О.   // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. - Х., 2004. - № 3. - С. 269 - 276.
 
11. Берлин Д. Я. Баскетбол. Тактика защиты [Текст] / Берлин Д. Я., Ерофеев С. Д., Пугачев В. Ф. // Физическая культура в школе. - 1987. - № 2. - С. 42 - 47.
 
12. Биомеханические основы правильной и ошибочной техники ловли мяча баскетболистами различной квалификации / В. И. Андреев, С. З. Плиев, Л. В. Капилевич, Е. В. Кошельская // Теория и практика физической культуры. - 2011. - № 10. - С. 80 - 82.
 
13. Лайуни Р. Биомеханические особенности техники штрафного броска в баскетболе / Лайуни Рида бен Шедли   // Педагогіка, психологія та медико-бііологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - Х., 2001. - № 22. - С. 49 - 57.
 
14. Чуча Ю. И.    Быстрый прорыв как способ реализации тактических действий баскетболистов в нападении / Чуча Ю. И., Пащенко Н. А., Засека М. В.   // Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях : сб. ст. VIІІ междунар. науч. конф. - Белгород [и др.], 2012. - С. 180 - 183.
 
15. Павленко, Є.   Ефективність техніко-тактичних дій гравців професійних баскетбольних ліг в іграх за національні збіоні команди / Павленко Є.    // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. - Л., 2006. - Вип. 10, т. 2. - С. 312 - 317.
 
16. Чопик Р. В. Ефективність методики навчання технічних прийомів баскетболу з комплексним використанням основних опорних точок та адаптивного спортивного устаткування у початковій школі / Чопик Р. В. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 , Педагогічні науки: реалії та перспективи. - К., 2009. - Вип. 14. - С. 273 - 276.
 
17. Мітова О. О. Методика удосконалення технічної підготовки баскетболістів при переході в команди високого класу / Мітова О. О.    // Теорія і практика фізичного виховання. - 2003. - № 1. - С. 58 - 67.
 
18. Бахарева С. Ю. Интенсификация тактической подготовки студентов-баскетболистов при игре в защите зонным прессингом на основе применения программированного обучения / С. Ю. Бахарева, Н. Н. Ляликова   // Теория и практика физической культуры. - 2012. - № 8. - С. 72 - 74.
 
19. Осадчая Н. Методика сопряженного формирования технических приемов и тактических действий баскетболистов / Наталья Осадчая, Владимир Сивицкий // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 1. - С. 141 - 146.
 
 
20. Скрипець Е. Б.   Навчання техніки кидка в баскетболі / Е. Б. Скрипець // Фізичне виховання в школах України. - 2011. - № 3. - С. 33 - 34.
 
Cайти:
Використання комплексних вправ у техніко-тактичній підготовці волейболістів 14 – 15 років http://millit.ru/referaty-sport-i-turizm/vikoristannya-kompleksnix-vprav-u-texniko.php
 
Особливості техніко-тактичної підготовки волейболістів у вищих навчальних закладах http://slavutajournal.com.ua/arxiv-nomeriv/slavuta-vipusk-4-5-2011/osoblivosti-texniko-taktichno%D1%97-pidgotovki-volejbolistiv-u-vishhix-navchalnix-zakladax/
 
Тактико-технічна та фізична підготовка в тренуванні волейболістів http://ffvis.org.ua/volleyball/metvoleyball.html
 
Використання комплексних вправ у техніко-тактичній підготовці волейболістів http://5ballov.qip.ru/referats/preview/103457/?referat-vikoristannya-kompleksnih-vprav-u-tehn-ko-taktichn-y-p-dgotovts-voleybol-st-v
 
Методика тренувань індивідуальних тактичних дій в захисті http://myrefs.org.ua/index.php?view=article&id=177
 
Чорнобай С. А. Волейбол. Методика техніко-тактичної підготовки кваліфікованих блокуючи