Хто тут

На даний момент 20 гостей на сайті

Автореферати дисертацій 2009

 1. Байрачний О. В. Психологічні показники у визначенні спортивного амплуа футболістів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту :  [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Байрачний Олег Васильович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2009. - 19 с.
 2. Бандуріна К. В. Організація самостійних занять фізичними вправами у фізичній реабілітації дітей з церебральним паралічем в умовах спеціальної школи : автореф. дис. ... канд. наук з фізичного виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Бандуріна Катерина Вікторівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2009. - 20 с.
 3. Баришок Т. В. Теоретико-методичні основи застосування індивідуальних програм з фізичної реабілітації дітей з церебральним паралічем в умовах сім'ї : автореф. дис. ... канд. наук з фізичного виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Баришок Тетяна Віталіївна ; ЛДУФК. - Л., 2009. - 20 с.
 4. Безкопильний О. О. Диференційований підхід при початковому навчанні плаванню дітей з різними властивостями основних нервових процесів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична  культура, фізичне виховання різних груп населення" / Безкопильний Олександр Олександрович ; Харк. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2009. - 22 с.
 5. Богуславська В. Ю. Вдосконалення фізичної підготовленості веслувальників на байдарках при застосуванні різних режимів тренувань на етапі попередньої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт " / Богуславкська Вікторія Юріївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2009. - 20 с.
 6. Бондарев Д. В. Фізичне вдосконалення студентів технічних вищих навчальних закладів засобами футболу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Бондарев Дмитро Володимирович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2009. - 20 с.
 7. Бондар О. М. Корекція функціональних порушень опорно-рухового апарату дітей 5-6 років із врахуванням просторової організації їхнього тіла : автореф. дис. ... канд. наук з фізичного виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Бондар Олена Михайлівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2009. - 19 с.
 8. Бондаренко І. Г. Засоби професійно-прикладної фізичної підготовки у фізичному вихованні студентів-екологів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Бондаренко Ірина Григорівна ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Д., 2009. - 20 с.
 9. Борисова Ю. Ю. Диференційований підхід у фізичному вихованні школярів на основі використання комп'ютерних технологій : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Борисова Юлія Юріївна ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Д., 2009. - 20 с.
 10. Бринзак С. С. Прогнозування психологічної сумісності спортсменів у команді (на прикладі ігрових видів спорту) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський та професійний спорт" / Бринзак Сава Савович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2009. - 20 с.
 11. Будзин В. Р. Удосконалення навчально-тренувального процесу футболісток у підготовчому періоді з урахуванням фаз ОМЦ : автореф. дис. ... канд. наук з фізичного виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Будзин Віра Романівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2009. - 20 с.
 12. Бугеря Т. М. Міжпредметні зв'язки у навчанні професійно орієнтованих дисциплін у фаховій підготовці майбутніх фізичних реабілітологів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец] 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Бугеря Тетяна МиколаЇвна ; Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Луганськ, 2009. - 20 с.
 13. Виноградський Б. А. Моделювання складних біомеханічних систем у спорті (на прикладі стрільби з лука) : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Виноградський Богдан Анатолійович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2009. - 41с.
 14. Волошанська І. В. Дитина як суб'єкт виховання у спадщині К. Д. Ушинського : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Волошанська Ірина Володимирівна ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Дрогобич, 2009. - 20 с.
 15. Воронін Д. М. Іпотерапія в фізичній реабілітації дітей віком 6 - 10 років з церебральним паралічем : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Воронін Денис Михайлович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2009. - 20 с.
 16. Галєєва А. П. Організаційно-педагогічні умови виховної діяльності у вищому аграрному навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Галєєва Антоніна Петрівна ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Дрогобич, 2009. - 19 с.
 17. Гончарова Н. М. Автоматизовані системи контролю фізичного стану дітей молодшого шкільного віку в процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.]24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різхних груп населення" / Гончарова Наталія Миколаївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2009. - 20 с.
 18. Гуменюк С. В. Виховання гуманних якостей учнів основної школи у процесі занять фізичною культурою : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Гуменюк Сергій Васильович ; Терноп. нац. ун-т ім. В. Гнатюка. - Т., 2009. - 19 с.
 19. Данько Т. Г. Формування оптимальної структури функціональної підготовленості борців високої кваліфікації : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Данько Тарас Григорович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2009. - 20 с.
 20. Жарська Н. В. Фізична реабілітація осіб другого зрілого віку з ішемічною хворобою серця (стабільна стенокардія ІІ функціональний клас) у післялікарняний період : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Жарська Наталія Валеріївна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2009. - 20 с.
 21. Желізний М. М. Корекція рухової функції дітей, хворих на геміпаретичну форму церебрального паралічу в процесі занять фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. нвук : [спец.] 13.00.03 "Корекційна педагогіка" / Желізний Максим Миколайович ; Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2009. - 20 с.
 22. Звіряка О. М. Гідрокінезотерапія в системі фізичної реабілітації хворих після переломів кісточок : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Звіряка Олександр Миколайович ; Львів. держ. ун-т фізичної культури. - Л., 2009. - 20 с.
 23. Зубаль М. В. Розвиток і вдосконалення фізичних якостей хлопців 7 - 17 років різних соматотипів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура , фізичне виховання різних груп населення" / Зубаль Майя Вікторівна ; Львів. держ. ун - т фіз. культури. - Л., 2009. - 20 с.
 24. Іваночко О. Ю. Обгрунтування рівнів фізичних навантажень студенток спеціальних медичних груп : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Іваночко Оксана Юріївна ; Льв. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2009. - 20 с.
 25. Іваніків Н. М. Принцип краєзнавства в організації навчального процесу початкової школи в Україні (20 - 30 - ті роки ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Іваніків Наталія Миколаївна ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Дрогобич, 2009. - 20 с.
 26. Калита Н. І. Виховний ідеал у педагогічній спадщині Костянтина Ушинського : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Калита Наталія Іванівна ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Д., 2009. - 20 с.
 27. Караулова С. І. Оптимізація фізичного стану бігунів на середні дистанції як фактор підвищення ефективності тренувального процесу в системі багаторічного спортивного вдосконалення : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Караулова Світлана Іванівна ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Д., 2009. - 20 с.
 28. Колодійчук О. Я. Розвиток технічної творчості дітей та молоді у навчальних закладах Галичини (1900 - 1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Колодійчук Олег Ярославович ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Д., 2009. - 20с.
 29. Кукса Н. В. Розвиток функціональних можливостей рук удітей 5-10 років зі спастичними формами церебрального паралічу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекційна педагогіка" / Кукса Наталія Вікторівна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. - Одеса, 2009. - 20 с.
 30. Лазарчук О. В. Побудова тренувального процесу тенісистів першого року навчання в умовах клубної системи : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Лазарчук Ольга Вікторівна ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Д., 2009. - 20с.
 31. Лукіна О. В. Оптимізація спеціальної фізичної підготовленості юних тхеквондистів на етапі попередньої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Лукіна Олена Володимирівна ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури. - Д., 2009. - 20с.
 32. Лучкевич В. В. Коменіана в українській педагогічній історіографії (друга половина ХІХ - перша половина ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Лучкевич Вікторія Володимирівна ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Д., 2009. - 19с.
 33. Мальона С. Б. Підготовка майбутніх фахівців фізичної культури до правового забезпечення професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Мальона Світлана Богданівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2009. - 20 с.
 34. Миськів І. С. Розвиток шкільного лідерства у Великій Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Миськів Ірина Сергіївна ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Дрогобич, 2009. - 20 с.
 35. Міщеня О. М. Формування громадянської відповідальностІ старшокласників у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Міщеня Оксана Миколаївна ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Дрогобич, 2009. - 20с.
 36. Моїсеєв С. О. Особистісно орієнтований підхід до фізичного виховання старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Моїсеєв Сергій Олександрович ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Дрогобич, 2009. - 20с.
 37. Мороз Н. С. Система виховної роботи в середніх навчальних закладах Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук :[спец.]13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Мороз Наталія Станіславівна ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Д., 2009. - 20 с.
 38. Мосейчук Ю. Ю. Корекція емоційно-поведінкових порушень у студентів засобами фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Мосейчук Юрій Юрійович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2009. - 20 с.
 39. Москаленко Н. В. Теоретико-методичні засади інноваційних технологій в системі фізичного виховання молодших школярів : автореф. дис. ... д-ра наук з фізичного виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення " / Москаленко Наталія Василівна ; Нац. ун-т фізичного виховання і спорту. - К., 2009. - 42 с.
 40. Ногас А. О. Фізична реабілітація пацієнтів з туберкульозом легенів : автореф. дис. ... канд. наук. з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Ногас Анжела Олександрівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2009. - 19 с.
 41. Огурцова М. Б. Формування адаптивно-типологічних змін серцево-судинної системи плавців високої кваліфікації в тренувальному процесі : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Огурцова Марія Борисівна ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури. - Д., 2009. - 21с.
 42. Перепелиця П. Є. Побудова тренувального процесу студентських футбольних команд з урахуванням різного рівня підготовленості гравців : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Перепелиця Павло Євгенович ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Д., 2009. - 20 с.
 43. Петренко С. І. Вплив навчально-тренувального процесу на підготовленість 12-14 - річних футболістів з різним рівнем біологічного розвитку : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Петренко Сергій Іванович ; Харк. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2009. - 20 с.
 44. Пронтенко К. В. Удосконалення фізичної підготовленості курсантів операторських спеціальностей засобами гирьового спорту на етапі первинного навчання : автореф. дис. ... канд наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Пронтенко Костянтин Віталійович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2009. - 20с.
 45. Пустовалов В. О. Фізична підготовленість учнів середнього шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку та властивостей нейродинамічних функцій : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Пустовалов Віталій Олександрович ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Д., 2009. - 20 с.
 46. Русанова О. М. Режими тренувальних навантажень, спрямовані на розвиток стійкості реакцій аеробного енергозабезпечення у кваліфікованих спортсменів у веслуванні академічному : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Русанова Ольга Михайлівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2009. - 20 с.
 47. Сидорченко К. М. Оптимізація занять оздоровчої спрямованості у фізичному вихованні хлопчиків 11-14 років : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Сидорченко Катерина Миколаївна ; ЛДУФК. - Л., 2009. - 20 с.
 48. Синявська А. М. Становлення та розвиток комерційної освіти в Західній Україні (ХІХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Синявська Алла Михайлівна ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім Івана Франка. - Дрогобич, 2009. - 19 с.
 49. Сітнікова Н. С. Підвищення ефективності начально-тренувального процесу легкоатлетів 10-16 років у підготовчому періоді на основі комплексної програми відновлювальних заходів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Сітнікова Наталія Сергіївна ; ДДІФКІС. - Д., 2009. - 20 с.
 50. Сишко Д. В. Типологічні особливості вестибуловегетативних реакцій у спортсменів : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Сишко Дмитро Володимирович ; Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. - К., 2009. - 42 с.
 51. Стасюк О. М. Управління зв'язками з громадськістю центрів реабілітації неповносправних : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Стасюк Ольга Михайлівна ; ЛДУФК. - Л., 2009. - 18 с.
 52. Сурмяк Ю. Р. Взаємодія вищих професійних училищ та органів внутрішніх справ у правовому вихованні учнів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика фиховання" / Сурмяк Юрій Романович ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Дрогобич, 2009. - 20 с.
 53. Толкачова О. В. Комплексна фізична реабілітація дітей 9 - 10 років, які часто хворіють, із застосуванням одорантів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Толкачова Олена Валеріївна ; ЛДУФК. - Л., 2009. - 20 с.
 54. Тюх І. А. Індивідуальні норми фізичної підготовленості молодших школярів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Тюх Ірина Анатоліївна ; Нац. УФВіСУ. - К., 2009. - 20 с.
 55. Фильгина Е. В. Система силовой подготовки женщин в атлетизме и тяжелой атлетике : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физ. культуры" / Фильгина Елена Васильевна; Белорусс. гос. ун-т физ. культуры. - Минск, 2009. - 46 с.
 56. Хало З. П. Інтелектуальний розвиток дитини у системі дошкільного виховання Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 1300.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Хало Зоряна Петрівна ; Дрогоб. ДПУ ім. І. Франка. - Дрогобич, 2009. - 20 с.
 57. Хомич В. М. Професійно-прикладна фізична підготовка техніків-механіків : автореф. дис ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 " Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Хомич Віктор Михайлович; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2009. - 20с.
 58. Чекмарьова Н. Г. Критерії спортивного відбору дітей і підлітків за показниками розвитку психомоторних здібностей : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 " Олімпійський і професійний спорт" / Чекмарьова Наталя Григорівна; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури. - Д., 2009. - 20 с.
 59. Шевців У. С. Технологія впровадження оздоровчих видів гімнастики у фізичне виховання старшокласниць (на прикладі шейпінгу) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Шевців Уляна Станіславівна; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2009. - 18 с.